Couveuseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

Neokeurmerk

  • neokeurmerk_293x300.jpg


Neokeurmerk

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch heeft het Neokeurmerkprogramma voor zowel de neonatologie als de kraamzorg succesvol doorlopen en is in het bezit van een Neokeurmerk!

Wat is het Neokeurmerkprogramma?

Sinds 2013 jaar werken zorgverleners en ouders nadrukkelijk samen binnen het Neokeurmerkprogramma. Dit is een initiatief van de VOC dat professionals helpt de zorg te bekijken door de ogen van ouders. Het Neokeurmerkprogramma maakt inzichtelijk wat in ziekenhuizen goed gaat en waar wat ouders betreft nog verbeterpunten liggen. Dat doet zij door de wensen van ouders te verwoorden. Voor ouders is het immers vaak lastig om tijdens of na een opname aan te geven wat zij graag anders zouden zien omdat zij loyaal zijn aan degenen die hun kind verzorgen maar ook omdat zij geen referentiekader hebben.
Daarom heeft de VOC namens ouders (in samenwerking met zorgverleners) kwaliteitscriteria geformuleerd waaraan ziekenhuizen zich kunnen spiegelen. De criteria hebben onder andere betrekking op informatievoorziening, continuïteit en familiegerichte en ontwikkelingsgericht zorg, nazorg en veiligheid.
Ouders willen dat er voor hun kind gezorgd wordt op een manier die rekening houdt met het feit dat deze pasgeborene, die vaak nog niet geboren zou moeten zijn, een kind in ontwikkeling is. Zij willen dat hun kind getroost wordt als het pijn heeft of verdrietig is, niet wakker gemaakt wordt als het niet strikt nodig is en niet onnodig wordt blootgesteld aan allerlei prikkels als geluid en licht. Ouders willen dat hun baby zo min mogelijk stress krijgt, dat het comfort voor het kind zo goed mogelijk gewaarborgd is en dat de band met de ouders gestimuleerd wordt. Ook willen ze dat zij als ouders erkend worden als de belangrijkste verzorgers van hun kind en dat zij altijd bij hun kind mogen zijn. Ze willen geïnformeerd zijn en kunnen meepraten over belangrijke en minder belangrijke beslissingen rond de behandeling van en zorg voor hun kind.

Voldoet een afdeling of een Moeder-en-Kindcentrum aan de kwaliteitscriteria dan laat de VOC namens ouders graag haar waardering blijken. Het ziekenhuis ontvangt dan het Neokeurmerk.
Aan de uitreiking van het Neokeurmerk gaan een Zelfevaluatie, verbeterfase en een visitatie vooraf.

Inmiddels nemen 18 ziekenhuizen deel aan het programma en zijn er vijf ziekenhuizen in het bezit van een Kangoeroe. De VOC is blij om te merken dat het animo om deel te nemen onder verpleegkundigen groot is. Dat betekent immers dat er nog meer en nauwer samengewerkt wordt tussen ouders en zorgverleners. En dat komt wat ons betreft de zorg zeer ten goede.

Waarom een patiënten-/ouderkeurmerk voor neonatologieafdelingen?

Zorgprofessionals willen dat de kwaliteit van de zorg die zij verlenen zo hoog mogelijk is. Om dat te kunnen realiseren, maken zij onder andere gebruik van zorgstandaarden en medische richtlijnen. Daarin is vastgelegd wat volgens de beroepsgroep goede zorg is.
Door mee te denken over dergelijke richtlijnen, door input te leveren in diverse werkgroepen, door actief te communiceren draagt de VOC al lange tijd uit wat ouders verstaan onder goede zorg. Daarnaast is er echter bij ouders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden behoefte aan een document waarin staat waar goede zorg volgens ouders van premature, dysmature en zieke pasgeborenen aan moet voldoen: Een beschrijving van goede kwaliteit vanuit de ervaringsdeskundigheid van de ouders.

Met behulp van een Zelfevaluatie kunnen afdelingen ontdekken waar hun verbeterkansen liggen.
De VOC zal afdelingen die denken aan de eisen te voldoen bezoeken en feedback geven. Afdelingen die aan de gestelde criteria voldoen, ontvangen daarvoor een keurmerk als blijk van waardering. Zo ondersteunt de VOC de neonatologie-afdelingen in hun streven de kwaliteit van zorg voor premature, dysmature of zieke pasgeborenen en hun ouders en broertjes of zusjes te optimaliseren. Zodat de zorg voor deze kinderen uiteindelijk voldoet aan normen van zowel ouders als professionals.. voor meer informatie bezoek de website van het v.o.c. www.couveuseouders.nl


<< Terug naar de onderwerpen